Regulamin serwisu

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Portalu Internetowego Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED.
  2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykonywane procedury.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W przypadku naruszenia Regulaminu, personel placówki, może zablokować dostęp Użytkownikowi do zasobów Portalu - w takim przypadku logowanie nie będzie możliwe.
  4. Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED zastrzega sobie prawo do ewentualnego zawieszenia możliwości umawiania wizyt poprzez Portal Pacjentowi, który nie wykorzystał wizyty umówionej za pośrednictwem Portalu.
  5. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia wysłanego zgłoszenia, jeżeli zostało ono już rozpatrzone przez personel placówki.
  6. UWAGA! Rejestracja świadczeń w ramach NFZ oraz badań endoskopowych może odbyć się jedynie telefonicznie lub w rejestracji (nie za pomocą Portalu)!
 • REJESTRACJA I KONTO PACJENTA
  1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu. Nie ma konieczności posiadania karty w Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED oraz istnieje możliwość dokonywania dowolnych operacji w imieniu i za upoważnieniem osób trzecich.
  2. Rejestracja składa się kolejno z wypełnienia formularza zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, login, hasło oraz numer telefonu komórkowego, a następnie aktywowaniu konta poprzez aktywację linku z otrzymanej wiadomości e-mail. Nie ma możliwości zalogowania się na nieaktywowane konto.
  3. Personel placówki ma prawo usuwać nieaktywowane oraz fikcyjne konta. Zakwalifikowanie konta jako fikcyjnego jest subiektywną oceną osoby usuwającej.
  4. Zarówno hasło jak i login do Portalu musi spełniać warunki złożoności - muszą się one różnić. Dodatkowo hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery oraz cyfry.
  5. Podczas rejestracji Pacjent ma prawo wyboru loginu i hasła. Login musi być jednak unikalny w ramach całego Portalu.
  6. Do Pacjenta może być przypisane maksymalnie jedno konto w Portalu - istnieje możliwość grupowania wielu Pacjentów w ramach jednego konta.
  7. Pacjent ma prawo i możliwość zmiany hasła. Login jest zakładany raz na całe istnienie konta. W sytuacjach wyjątkowych zmiany loginu może dokonać personel placówki.
  8. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim loginu i hasła do serwisu.
  9. Podczas rejestracji Pacjent ma obowiązek podać prawdziwe dane.
  10. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w danych osobowych Pacjenta, należy zgłosić to personelowi placówki przy najbliższej wizycie w Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.
  11. Pacjent zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w zakresie zmian statusów otrzymywanych zgłoszeń oraz w przypadku otrzymania hasła tymczasowego do systemu.
 • KWESTIE KOŃCOWE
  1. Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw technicznych w działaniu Portalu i zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń w celu aktualizacji lub modernizacji Portalu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  3. Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.