Rejestracja nowego użytkownika

Po wprowadzeniu danych na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Aby poprawnie skonfigurować konto, aktywuj link w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail.

Pola wymagane oznaczono symbolem *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, zwana dalej „Administratorem”. Infolinia: +22 636 47 74, e-mail: przychodnia @multimed.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta, zwanych dalej jako „Użytkownik”. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dokonania rezerwacji przy wykorzystaniu usługi Internetowe Konto Pacjenta.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. korzystania z Portalu Internetowego Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI - MED i rejestracji w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania konta i zagwarantowania zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności IKP, takich jak:
   • sprawdzenie dostępnych terminów wizyt u wybranych lekarzy, w tym do dokonania weryfikacji tożsamości przed dokonaniem rezerwacji wizyty,
   • rezerwacji wizyty i możliwości jej odwołania,
   • opłacenia wizyty,
   • odbioru wyników badań (wyłącznie po podpisaniu w rejestracji przychodni zgody na wyświetlanie danych medycznych),
   • zakupu pakietów medycznych.
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  3. wyświetlania w IKP historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  4. rozpatrzenia reklamacji - na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
więcej...